Otázka:

Čo znamená výraz dublety?

Heslá:

dublety, dvojtvary

Odpoveď:

Dublety (dvojtvary) sú viaceré podoby slov alebo viaceré tvary slova s rovnakým významom. Novšie sa používa aj termín varianty ako „neveľké hláskové, pravopisné alebo slovotvorné obmeny, ktoré jestvujú vedľa seba a nelíšia sa významom“ (porov. Encyklopédiu jazykovedy), napr. číslo – čísel/čísiel, fajčiť – fajč/fajči. Dublety alebo varianty sa však týkajú jedného jazyka. V prípade slov rovnakého významu vo dvoch rozličných jazykoch, napr. čučoriedka – borůvka, hovoríme o ekvivalentoch, teda slovenský ekvivalent českého slova borůvka je slovo čučoriedka (a naopak).


Otázka z 02. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dublety