Otázka:

Aké spoluhlásky sú v slovách deti, deň, nedeľa a jašterica? Pred samohláskou e sú v týchto slovách tvrdé alebo mäkké spoluhlásky?

Heslá:

de, te, ne, le, di, tí, ni, li, malina, polica, ležať, ale, les, polyfonický, polícia, deti, deň, nedeľa, jašterica

Odpoveď:

 Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l a mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ sa určujú podľa výslovnosti. To znamená, že v slovách s de, te, ne, le, di, ti, ni, li – tam, kde sa vyslovujú tieto spoluhlásky mäkko, sú mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ, aj keď majú v napísanom slove grafickú podobu bez mäkčeňa (lebo pred samohláskami e, i, í a pred dvojhláskami ia, ie, iu sa mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ píšu bez mäkčeňa, t. j. písmenami d, t, n, l), napr. malina – výslovnosť [maľina], polica [poľica], ležať [ľežať], ale [aľe], les [ľes]. V niektorých slovách s de, te, ne, le, di, ti, ni, li sú však tvrdé spoluhlásky d, t, n, l, ktoré sa vyslovujú tvrdo. Najčastejšie je to v cudzích slovách, ako napr. polyfonický – výslovnosť [polifonickí] (pri zápise výslovnosti sa samohláska i zapisuje jednotne písmenom i) a polícia – výslovnosť [polícia]. Na lepšie porozumenie danej problematiky Vám odporúčame preštudovať si kapitoly Písanie samohlások i, í a písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ v Pravidlách slovenského pravopisu (2000, s. 26, 29 – 31 a s. 34), ktoré nájdete aj v elektronickej podobe na stránke www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf. 

V slove deti [ďeťi] sú mäkké spoluhlásky ď, ť, v slove deň [ďeň] sú mäkké spoluhlásky ď, ň, v slove nedeľa [ňeďeľa] sú mäkké spoluhlásky ň, ď, ľ a v slove jašterica [jašťerica] sú mäkké spoluhlásky j, š, ť, c.

 Výklad, že samohlásky e, i zmäkčujú spoluhlásky d, t, n, l, je nepresný. Skutočnosť je taká, že spoluhlásky ď, ť, ň, ľ nič nezmäkčuje, ony sú jednoducho mäkké, lebo sa mäkko vyslovujú. Keď však po nich nasledujú samohlásky e, i, í alebo dvojhlásky ia, ie, iu, píšu sa mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ bez mäkčeňa, t. j. zapisujú sa písmenami d, t, n, l.

 


Otázka z 11. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu de