Otázka:

Autobatéria sa elektrinou nabyje /nadobudne elektrickú energiu/ alebo nabije /dostane výprask/ ?

Heslá:

nabiť

Odpoveď:

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (nájdete ho aj v elektronickej podobe na http://slovnik.juls.savba.sk) sloveso nabiť máokrem iného aj významy „naplniť“, napr. nabiť pušku aj nabiť elektrický akumulátor. Podobne sloveso dobiť má jeden z významov „nabíjaním doplniť, napr. elektrickú energiu“ (dobiť akumulátorovú batériu, dobiť zbraň). Uvedené významy sa vzťahujú aj na spojenia nabiť, resp. dobiť mobil (t. j. naplniť/doplniťakumulátorovú batériu v mobile)a nabiť/dobiť kredit (t. j. naplniť/doplniť peňažnú sumu). Autobatériu môžeme nabiť alebo dobiť elektrickou energiou.

V slovenčine máme aj sloveso dobyť, ktoré má významy: 1. „ovládnuť mocou, zmocniť sa“, napr. dobyť hrad; 2. knižný výraz s významom „s úsilím získať, dosiahnuť“, napr. dobyť víťazstvo, dobyť politickú moc. Slovo nabyť y však v slovenčine nie je.


Otázka z 06. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nabiť