Otázka:

Je správne spojenie zavírený počítač alebo zavírusovaný počítač?

Heslá:

zavírený počítač, zavírený, vír, vírus, vírusy, vírusový, zavírusovať, zavírusiť, zavírusovaný, zavírusený, zavírusovaný počítač, zavírusený počítač

Odpoveď:

 

Spojenie zavírený počítač nie je správne, lebo prídavné meno zavírený naznačuje súvislosť so slovom vír s významom „prudký pohyb (vzduchu, vody) okolo zvislej osi“. Skrytý program poškodzujúci dáta alebo programy v počítači sa nazýva vírus. Pri skloňovaní slova vírus a pri tvorení odvodených slov sa koncové -us zachováva, napr. vírusy, vírusový. Od slova vírus je utvorené sloveso zavírusovať s významom „zaniesť vírus(y)“, ktoré je v súčasnosti v takejto podobe spracované už aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (nájdete ho na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk). V Slovníku cudzích slov (SPN, 2005) sa okrem slova zavírusovať uvádza aj podoba zavírusiť, ktorá je takisto správne utvorená a vyjadruje ten istý význam. Od slovesa zavírusovať sa tvorí trpné príčastie, resp. prídavné meno zavírusovaný a od slovesa zavírusiť sa tvorí podoba zavírusený. Spisovnej slovenčine zodpovedajú spojenia zavírusovaný počítač aj zavírusený počítač.

 


Otázka z 30. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zavírený počítač