Otázka:

Píše sa správne koder, kóder alebo kodér?

Heslá:

kodér, kódovač

Odpoveď:

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka aj v Slovníku cudzích slov sa uvádza slovo kodér iba v grafickej podobe s dlhým é. Môžete sa o tom presvedčiť na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Podoba kodér sa uvádza aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, v 2. zväzku z roku 2011 (písmená h – l). Podľa najnovšieho lexikografického spracovania sa slovom kodér v slovenčine pomenúva v elektrotechnike a v informatike kódovacie zariadenie nazývané aj kódovač a v informatike aj kombinačný logický obvod, ktorý vytvára binárne kódy. Okrem toho sa slovom kodér pomenúva aj osoba, ktorá kóduje a ktorú možno nazvať takisto aj kódovač.

 


Otázka z 18. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kodér