Otázka:

Naozaj sú slová zdieľať a zdieľaný nespisovné? Čo mám používať namiesto nich?

Heslá:

zdieľať, zdieľaný, zdieľanie

Odpoveď:

 

Sloveso zdieľať, príčastie zdieľaný a podstatné meno zdieľanie sa v kodifikačných príručkách slovenského jazyka (Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk) hodnotia ako nespisovné. Ide o bohemizmy utvorené od slovesa sdílet. V slovenčine máme dostatok spisovných slov na to, aby sme mohli nahradiť nespisovné slová zdieľať, zdieľanie a zdieľaný zodpovedajúcim spisovným ekvivalentom v každom kontexte. Napríklad namiesto zdieľania izby v izbe spoločne bývame, delíme sa o ňu, máme spoločnú izbu a namiesto frázy nezdieľam váš názor stačí povedať nesúhlasím s vami alebo mám iný názor. Zamestnanci nezdieľajú spoločné nadšenie, ale zamestnancov spája spoločné nadšenie.Takisto namiesto spojenia zdieľať informácie treba správne používať spojenie vymieňať si informácie, resp. deliť sa o informácie, šíriť informácie, komunikovať.

 

Vo výpočtovej technike sa napríklad anglické sloveso share (ktoré v češtine prekladajú slovom sdílet) väčšinou prekladá podľa kontextu ako deliť sa, oznamovať, spolu (spoočne) používať (využívať), podieľať sa, zúčastňovať sa, resp. mať účasť na niečom, ale aj sprístupniť, a príčastie shared sa najčastejšie prekladá prídavným menom spoločný alebo výrazom spoločne používaný/využívaný. Napríklad shared file je spoločne používaný súbor, shared lock je spoločné uzamknutie, shared memory je spoločná pamäť shared resource je spoločne využívateľný (resp. využívaný) zdroj. Ak niekto umiestni fotografie na internete, chce ukázať, zverejniť, sprístupniť (aj keď len užšiemu okruhu zaregistrovaných osôb). A ostatní si sprístupnené fotografie prezerajú. Keď aj oni umiestnia (zverejnia, sprístupnia) svoje fotografie, možno hovoriť o  výmene (vymieňaní si) fotografií, lebo slovo výmena má v slovenčine aj význam „vzájomné poskytnutie niečoho rovnakého druhu“ – tzn. niekto ukáže svoje fotografie Vám a Vy jemu. Podobne je to aj v otázke internetového zdieľania informácií – v niektorých prípadoch môže ísť naozaj len o sprístupnenie informácií pre rôzne cieľové skupiny (napr. v rozličnom rozsahu pre manažment, zamestnancov a klientov), väčšina portálov však umožňuje aj dopĺňanie informácií zo strany používateľov a ich vymieňanie s inými používateľmi.

 

V náboženskom zmysle namiesto vzájomného zdieľania (keď sa veriaci úprimne zhovárajú o svojich osobných problémoch či víťazstvách) bolo by asi najvhodnejšie hovoriť o vzájomnom zverovaní sa, resp. o vzájomnom zdôverovaní sa, prípadne o úprimných rozhovoroch. Aj obsah vyjadrenia ideme sa zdieľať o tom, čo sme prežili, možno transformovať do spisovnej formy napríklad slovami ideme sa úprimne porozprávať o tom, čo sme prežili, alebo ideme sa zverovať (zdôverovať) so svojimi zážitkami (s tým, čo prežívame, čo sme prežili).

 


Otázka z 07. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu zdieľať