Otázka:

Rozlišuje sa používanie spojovníka pri písaní priezviska a umeleckého mena a pri písaní dvoch priezvisk?

Heslá:

zdvojené priezviská

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu z roku 2000 pri zdvojených priezviskách treba písať spojovník (bez medzier). Vo zdvojenom priezvisku odporúčame uvádzať na prvom mieste nadobudnuté priezvisko (po manželovi), na druhom mieste rodné priezvisko manželky, napr. manžel Ján Tichý, manželka Zuzana Tichá-Nováková. Zásady písania spojovníka uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú kodifikačnou príručkou slovenského jazyka, si môžete prečítať takisto na našej stránke www.juls.savba.sk – zvoľte textovú časť Pravidiel slovenského pravopisu, VIII. kapitolu Interpunkcia, podkapitolu 2.9. Spojovník.

            Na rozdiel od zdvojených priezvisk, pri písaní mien umelcov (najmä spomedzi našich klasikov) sa pripúšťa aj písanie druhého mena (umiestňovaného za priezviskom) bez spojovníka, napr. Mikuláš Schneider Trnavský, Jozef Gregor Tajovský, Jozef Cíger Hronský alebo Ľudmila Riznerová Podjavorinská, lebo toto prijaté umelecké meno sa často pripodobňuje k prídomku alebo k tesnému prívlastku (napr. Božena Slančíková Timrava). Prax písania takýchto mien je v súčasnosti rozkolísaná a myslíme si, že aj takéto umelecké mená (bez ohľadu na to, ako sa utvorili) je vhodnejšie písať so spojovníkom.


Otázka z 28. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zdvojené priezviská