Otázka:

Meno anglickej spisovateľky je Sara Poole. Aký je tvar priezviska v slovenskom jazyku? Pooleová alebo Poolová? Na knihe vydanej slovenským vydavateľstvom je tvar Poolová. Je správny?

Heslá:

Poole

Odpoveď:

Ak je priezvisko anglickej spisovateľky Sary Poole zakončené na tzv. nemé e, t. j. na e, ktoré sa nevyslovuje, v slovenčine bude prechýlená podoba tohto priezviska Poolová.

Bližšie sa o prechyľovaní anglických priezvisk zakončených na -e dočítate vPravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Prehľad tvorenia ženských priezvisk. 2. Priezviská cudzieho pôvodu v poznámke č. 2 na s. 129. Táto príručka je sprístupnená na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk cez odkaz Lingvistické zdroje a slovníky... → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje → Lingvistické zdroje a slovníky → Pravidlá slovenského pravopisu (zvoľte textovú časť).

 


Otázka z 28. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Poole