Otázka:

V ktorej z viet je použitá nesprávna predložková väzba? Má predpoklady pre túto činnosť. Myslím si, že na začiatok to stačí.

Heslá:

predpoklady na niečo

Odpoveď:

Vo vete Má predpoklady pre túto činnosť je nesprávne použitá predložka pre namiesto predložky na. Súčasnej kodifikácii zodpovedá veta  Má predpoklady na túto činnosť(porov. Krátky slovník slovenského jazyka, heslo predpoklad, 2. význam, spojenie mať predpoklady na niečo). Dodávame, že v starších príručkách sa v danom spojení uprednostňovala predložka pre (porov. heslo predpoklad, spojenie mať pre niečo predpoklady v Slovníku slovenského jazyka, 1959 – 1968, ktorý je spolu s Krátkym slovníkom slovenského jazyka sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk).  


Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predpoklady na niečo