Otázka:

Ktoré vyjadrenie je správne: zamračené nízkou oblačnosťou alebo zamračené s nízkou oblačnosťou?

Heslá:

zamračené (s) nízkou oblačnosťou

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je prístupný aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, nájdeme pri slove oblačnosť (pozri heslo oblačný) iba všeobecný význam „množstvo oblakov na danom mieste“.  V meteorológii sa oblačnosť definuje presnejšie. Termínom oblačnosť sa pomenúva stupeň pokrytia oblohy oblakmi, ktorý sa udáva najčastejšie v osminách (7/8 je takmer zamračené, 8/8 zamračené), ale aj typ oblakov, napríklad kopovitá oblačnosť, frontálna oblačnosť či nízka oblačnosť. Vyjadreniu zamračené nízkou oblačnosťou rozumieme tak, že nízka oblačnosť (t. j. mračná určitého typu) spôsobuje zamračené počasie. Spojením zamračené s nízkou oblačnosťou sa vyjadruje skutočnosť, že nízka oblačnosť sprevádza zamračené počasie. Meteorologický jav sa teda dá opísať oboma spojeniami, t. j. bezpredložkovou väzbou s inštrumentálom (po starom so 7. pádom) zamračené nízkou oblačnosťou aj predložkovou väzbou s inštrumentálom zamračené s nízkou oblačnosťou. Obe spojenia zodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zamračené (s) nízkou oblačnosťou