Otázka:

Môže sa prídavné meno optimálny stupňovať?

Heslá:

optimálny

Odpoveď:

Prídavné meno optimálny má pôvod v latinskom výraze optimus, s významom „najlepší“, čo je superlatív, čiže tretí stupeň od slova bonus – „dobrý“.Prídavné meno optimálny teda svojím významom „najlepší, najvhodnejší, najvýhodnejší, najpriaznivejší“  už samo vyjadruje najvyššiu mieru vlastnosti a dalo by sa očakávať, že sa nebude stupňovať. Napriek tomu sa v jazykovej praxi stretávame pomerne často so spojeniami optimálnejšie/najoptimálnejšie riešenie, optimálnejšie podmienky, najoptimálnejšia voľba a pod. Stupňovanie prídavného mena optimálny v jazykovej praxi možno vysvetliť jeho tvarom, t. j. že nemá podobu príznačnú pre superlatív, z formálnej stránky zodpovedá základovému prvému stupňu (pozitívu). Takisto pôvodné fungovanie prídavného mena optimálny v latinčine a to, že dané slovo vyjadruje najvyššiu  mieru vlastnosti, si už mnohí používatelia slovenského jazyka neuvedomujú, významovo si ho spájajú so slovami ako vynikajúci, znamenitý, jedinečný, ktoré sa stupňujú. A tak, hoci mnohých Slovákov, najmä tých s klasickým vzdelaním, tvary optimálnejší najoptimálnejší vyrušujú, nemožno ich úplne odmietať. Podobne sa v niektorých významových súvislostiach stupňujú aj prídavné mená ideálny či dokonalý.


Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu optimálny