Otázka:

Píše sa správne neskonzumovaná strava alebo nezkonzumovaná strava? Píšeme pred skratkou resp.čiarku?

Heslá:

konzumovať

Odpoveď:


Od nedokonavých slovies začínajúcich sa na neznelú spoluhlásku tvoríme dokonavé slovesá predponou s-: falšovať – sfalšovať, chváliť – schváliť, krátiť – skrátiť, počítať – spočítať, tak aj konzumovať – skonzumovať. Rovnako je to pri odvodeninách. To znamená, že od záporového slovesa neskonzumovať má ženský tvar trpného príčastia podobu neskonzumovaná – neskonzumovaná strava. Uvedené pravidlosa vzťahuje aj na obojvidové slovesá, pri ktorých predpona s- zosilňuje, resp. zjednoznačňuje perfektivizačný charakter východiskového slovesa, napr. koncentrovať – skoncentrovať, kondenzovať – skondenzovať. Predponou z- tvoríme dokonavé slovesá od nedokonavých alebo obojvidových slovies, ktoré sa začínajú na znelú spoluhlásku alebo samohlásku, porov. digitalizovať – zdigitalizovať, maturovať – zmaturovať, úradovať – zúradovať, improvizovať – zimprovizovať, operovať – zoperovať, okupovať – zokupovať, aktualizovať – zaktualizovať.

Pred slovom respektíve a jeho skratkou resp. sa dáva čiarka, napr. Prídem zajtra, resp. pozajtra.


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu konzumovať
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku