Otázka:

Aký je správny tvar prídavného mena odvodeného od cudzieho slova ejekcia? Materiál uvoľnený z kometárneho jadra je ejekovaný alebo ejektovaný materiál?

Heslá:

ejekvia

Odpoveď:

V slovenských lexikografických príručkách sa uvádza iba podstatné meno ejekcia (v astronómii sa takto nazýva vyvrhnutie, resp. vypudenie prachových alebo plynných čiastočiek z jadra kométy) a prídavné meno ejekčný s významom „vyvrhujúci, vypudzujúci, súvisiaci s ejekciou“. Sloveso ejekovať (ani ejektovať či ejikovať), z ktorého by sa dalo utvoriť trpné príčastie ejekovaný (ejektovaný, ejikovaný), sa v slovenských slovníkoch vrátane slovníkov cudzích slov neuvádza. V odbornej literatúre sa daný význam väčšinou vyjadruje slovesami vyvrhnúť, vyvrhovať, trpným príčastím vyvrhnutý (z jadra kométy, resp. z kometárneho jadra) a slovesným podstatným menom vyvrhnutie (porov Astronomická terminológia, 1998, heslo ejekcia – 1. „vyvrhnutie látky zo slnka do medziplanetárneho priestoru“, 2. „vyvrhnutie prachových alebo plynových častíc z jadra kométy“). V citovanej publikácii sa uvádza aj termín výstrek s významom „materiál vyvrhnutý z jadra kométy“.  


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ejekvia