Otázka:

Dobrý deň, je správne baryt alebo barit?

Heslá:

barit, baryt, minerály

Odpoveď:

V základných kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka (aj na www.juls.savba.sk), aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 alebo veľkej slovenskej encyklopédie Beliana a v slovníkoch cudzích slov sa uvádza iba podoba baryt. Je nám známe, že v odbornom mineralogickom názvosloví sa od roku 2002 uvádza názov tohto nerastu v podobe barit (porov. terminologickú príručku Slovenské názvy minerálov od Daniela Ozdína a Pavla Uhra), no keďže posledné platné vydanie Pravidiel slovenského pravopisu je z r. 2000, o prípadnej pravopisnej zmene v názve zatiaľ nerokovala pravopisná komisia, v ktorej kompetencii sú úpravy v slovenskom pravopise. Takýmto úpravám by mal predchádzať návrh odborníkov z príslušnej oblasti, prípadne diskusia na stránkach odborných (aj jazykovedných) časopisov, ktorá však pred uvedením podoby barit v citovanej publikácii Slovenské názvy minerálov chýbala. V súčasnosti sa pravdepodobne nevyhneme používaniu názvu nerastu v oboch podobách – baryt aj barit.

 


Otázka z 07. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu barit