Otázka:

Ako skloňovať termín "tenký klient"? Ide o grafický terminál, ktorý je v porovnaní s osobným počítačom výrazne zredukovaný.

Heslá:

klient

Odpoveď:

V slovenčine môžu byť niektoré podstatné mená mužského rodu podľa pojmu, ktorý pomenúvajú, životné aj neživotné, čomu zodpovedá aj ich skloňovanie, napr. v nominatíve množného čísla roboti/roboty; antagonisti/antagonisty; agresori/agresory; predátori/predátory, tenori/tenory; členovia/členy; bežci/bežce (= súčiastky na stroji), novšie už aj manažéri/manažéryklienti/klienty. Podstatné meno klient sa v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov (2008) uvádza už aj ako neživotné podstatné meno s významom „vo výpočtovej technike hierarchicky podriadená súčasť systému využívajúca služby vyššej úrovne“. V druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. h – l, 2011) je slovo klient spracované aj ako neživotné podstatné meno s významom „program sprostredkúvajúci požiadavky servera, ktorý ich plní“.  Neživotného podstatného meno mužského rodu klient sa skloňuje podľa vzoru dub a v datíve jednotného čísla má tvar ku klientu, v lokáli o kliente. V nominatíve a v akuzatíve množného čísla má neživotné podstatné meno klient tvar klienty, napr. komunikačné klienty, tenké klienty a pod.


Otázka z 25. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu klient