Otázka:

Prosím Vás, je správne "nahrádzajú" alebo "nahradzujú" v slovnom spojení "tieto dokumenty nahrádzajú (nahradzujú) nové dokumenty"?

Heslá:

nahrádzať

Odpoveď:

Od dokonavého slovesa nahradiť sú tvary nedokonavého slovesa nahrádzať nahradzovať (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Správne sú teda oba tvary 3. osoby množného čísla – nahrádzajú nahradzujú.

Citované príručky sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 25. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nahrádzať