Otázka:

Aký je správny názov pre gréckokatolícku (pravoslávnu) cirkevnú organizačnú jednotku (obdoba dekanátu v latinskej cirkvi): protopresbyterát alebo protopresbyteriát? Podľa Slovníka cudzích slov je to "tretie zo štyroch vyšších kňazských svätení". Taktiež od slova notár je odvodené slovo notariát a nie notarát.

Heslá:

presbyterát

Odpoveď:

Správna je podoba protopresbyterát. Toto slovo má základ v latinskom slove presbyteratus, t. j. presbyterstvo,a to v lat. presbyter „starší; kňaz“. Iným typom je slovo notariát, pochádzajúce z lat. notariatus od slova notarius „notár“. Slovo presbyterát má podľa Cirkevnolatinského slovníka (Kirchenlateinisches Wörterbuch) významy: 1. kňazské svätenie, 2. kňazský úrad, 3. kňazská dôstojnosť. 

 


Otázka z 24. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu presbyterát