Otázka:

Je správny vyraz "s domnením" vo vete: "Za chybu sa ospravedlňujeme s domnením, že nemá vplyv na"...

Heslá:

domnenie

Odpoveď:

Podstatné meno stredného rodu domnenie sa v slovenčine už prakticky nepoužíva, jedinou výnimkou je výraz v domnení, že... s predložkou v, ktorý sa uvádza pri hesle domnenie s poznámkou „iba v spojení v domnení“ aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006), napr. žiť v domnení, že..., robiť niečo v domnení, že... V slovenčine máme aj podstatné meno ženského rodu domnienka, ktoré sa takisto viaže s predložkou v, napr. žiť v domnienke, že... nechať niekoho v domnienke, že...

            V prípade vety Za chybu sa ospravedlňujeme s domnením, že nemá vplyv... nestačí vzhľadom na jej význam nahradiť nesprávne spojenie s domnením spisovnými výrazmi v domnení alebo v domnienke. Odporúčame Vám celú vetu preštylizovať napríklad takto:  Za chybu sa ospravedlňujeme a veríme, že nemá vplyv...

                                   


Otázka z 22. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu domnenie