Otázka:

Dobrý deň, ako prekladať kultúrnošpecifické slová ako fujara?

Heslá:

fujara, bezekvivalentná lexika

Odpoveď:

Súhlasíme s Vaším názorom, že slová, ktorými sa zaoberáte a ktoré označujete ako kultúrnošpecifické slová, môžu byť zároveň termínmi, napr. termín fujara v Hudobnom  terminologickom slovníku (podrobnejšie napr. v terminologických príručkách v častiach o vlastnostiach termínu /napr. preložiteľnosti/). Z hľadiska lexikologickej práce sa pri takýchto slovách stretávame aj s označením bezekvivalentná lexika (porov. príspevok Márie Filkusovej Z problematiky spracovania bezekvivalentnej lexiky vo Veľkom slovensko-ruskom slovníku v zborníku Obsah a forma v slovnej zásobe JÚĽŠ SAV: Bratislava 1984). Viac informácií možno nájsť aj v odborných príručkách o lexikológii.


Otázka z 08. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fujara