Otázka:

Aký je spisovný ekvivalent slova "odrážka"?

Heslá:

zarážka

Odpoveď:

Podstatné meno odrážka má v slovenčine iba významy: 1. vo vodohospodárstve „vykopané koryto na odrazenie toku vody“; 2. v hudbe „značka, ktorá ruší predchádzajúce zníženie alebo zvýšenie noty“. Prázdne miesto v riadku označujúce začiatok odseku sa nazýva spisovne zarážka. Podstatné meno zarážka nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Niekedy sa slovom zarážka (resp. jeho nespisovným ekvivalentom odrážka) nesprávne pomenúvajú grafické znaky, ktorými sa označujú jednotlivé body pri výpočte, napríklad pomlčky, písmená, čísla, bodky, hviezdičky, štvorčeky a pod.

            Zhrnutie: Slovom zarážka sa nepomenúvajú grafické znaky, ale prázdne (vynechané) miesto na začiatku riadka. V slovenčine nemáme špeciálne jednoslovné súhrnné pomenovanie čísel, písmen a iných znakov, ktoré sa píšu na začiatku jednotlivých bodov výpočtu, ale možno ich nazvať (grafické) znaky.


Otázka z 20. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zarážka