Otázka:

Prečo sa v slovách výborný a vynikajúci píše po v tvrdé y? Nejde o vybrané slová ani o predpony.

Heslá:

vynikajúci

Odpoveď:

V prídavných menách vynikajúci výborný sú predpony vy-, vý-. V slove vynikajúci je predpona vy- zreteľná (porov. slová s rovnakou koreňovou morfémou -nik- a s odlišnými predponami, napr. prenikajúci, vnikajúci, podnikajúci). Pri prídavnom mene výborný, ktoré etymologicky súvisí so slovesami brať, vybrať, nie je z pohľadu dnešného používateľa slovenského jazyka členenie na predponu vý- a koreňovú morfému -bor- až také výrazné, ale ide o predponové slovo.


Otázka z 20. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vynikajúci