Otázka:

Keď vykám jednej osobe, napíšem v korešpondencii Vy. Keď píšem list firme či spoločnosti, nie konkrétnej osobe, mám písať toto zámeno s veľkým začiatočným písmenom? Ide mi však hlavne o neadresné oslovovanie čitateľov či spotrebiteľov, nie o korešpondenciu.

Heslá:

Ty, vy, Tvoj, váš

Odpoveď:

Tvary zámen Ty, Tvoj, Vy, Váš sa v priamom písomnom styku (t. j. v korešpondencii) na znak úcty píšu s veľkým začiatočným písmenom. Pri písaní zámen Vy, Váš nerozhoduje, či sa obraciame na individuálneho alebo na kolektívneho adresáta (viacerých ľudí, firmu, inštitúciu). V rozličných návodoch, pokynoch, reklamných textoch, ako aj v textoch uverejňovaných na internete (okrem korešpondencie) sa tvary zámen vy, váš zvyčajne píšu s malým začiatočným písmenom (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VI. kap. Písanie veľkých písmen, podkap. 6. Veľké písmená na znak úcty, pozn. č. 1, s. 75).

Citovaná príručka je sprístupnená na http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu Ty