Otázka:

Sú výrazy sebestredný alebo sebastredný spisovné?

Heslá:

sebastredný, sebestredný

Odpoveď:

 

Hoci máme dostatok dokladov o používaní slova sebastredný v internetovej komunikácii, toto slovo nenájdeme v žiadnom slovníku slovenského jazyka. V češtine sa obdobný český výraz sebestředný uvádza v 1. zväzku slovníka neologizmov (neologizmus je novotvar, novoutvorené slovo) Nová slova v češtině (1998) s významom „zameraný, sústredený na seba samého, chápajúci seba samého ako stredobod všetkého“. (V spomínanom slovníku sa uvádza aj podstatné meno sebestřednost a príslovka sebestředně.) V slovenčine sa na vyjadrenie rovnakej vlastnosti používa predovšetkým slovo latinského pôvodu egocentrický. Pri ňom sa v slovníkoch uvádzajú synonymá ako zameraný na seba, sebecký, egoistický, ale aj samoľúby či individualistický. Možno predpokladať, že v češtine sa slovo sebestředný utvorilo kalkovaním (doslovným prekladom) anglického výrazu self-centred a cez češtinu sa dostal tento výraz v podobe sebastredný do slovenčiny, čomu by nasvedčovalo aj časté používanie podoby s e (sebestredný) ovplyvnenej češtinou. Ako sme uviedli, slovo sebastredný nie je zatiaľ v slovenčine lexikograficky spracované a nie je definované jeho postavenie v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny. V slovenčine máme viac slov s prvou časťou seba- (či sebe-, datívom zvratného zámena sebe sa však vyjadruje iný vzťah ako akuzatívom seba), ale druhá časť výrazu sebastredný nie je utvorená korektne.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sebastredný