Otázka:

Existuje príručka, v ktorej by som si overila správne názvy jazykov?

Heslá:

jazyky sveta

Odpoveď:

Stručný prehľad jazykov sveta sa uvádza aj na konci Slovníka cudzích slov (2005), ktorý nájdete v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Názvy jazykov, na ktoré ste sa spytovali, sa tam uvádzajú v takejto pravopisnej podobe: azerbajdžančina, bosniančina (v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2005 sa uvádza aj podoba bosniačtina ako vhodnejšia), islandčina,  maorijčina, maltčina, nepálčina, kreolčina a jazyk polynézskych Maoriov je maorijčina. Názvy cudzích jazykov sa uvádzajú aj v publikáciách Jazyky sveta (Obzor, 1983) a Jazyky sveta v priestore a čase (Veda, 1996).


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jazyky sveta