Otázka:

Správne je "študenti trávia svoj voľný čas na internete" alebo "pri internete"? A je slovo tráviť v tomto kontexte správne?

Heslá:

tráviť

Odpoveď:

Slovo tráviť je homonymum. To znamená, že rovnakým slovom sa vyjadrujú odlišné významy, v prípade slova tráviť až tri. V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete v elektronickej verzii na http://slovnik.juls.savba.sk, sa pri hesle tráviť² uvádza význam „zdržiavať sa“ (niekde), napr. tráviť dovolenku pri vode. Spojenie študenti trávia voľný čas na internete je správne a rovnakú skutočnosť možno vyjadriť aj spojením študenti trávia voľný čas internetovaním. Predložku pri v danej súvislosti, t. j. študenti trávia voľný čas pri internete považujeme za menej vhodnú.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tráviť