Otázka:

Prosím objasniť, či slovo "polopatisticky" je správne. Hovorí sa "po lopate", ale polopatisticky sa mi javí ako akási skomolenina.

Heslá:

polopatisticky

Odpoveď:

Príslovka polopatisticky súvisí so slovom polopatizmus, ktorým sa označuje schematické, primitívne podanie. Krátky slovník slovenského jazyka (2003) hodnotí slovo polopatizmus ako publicistický výraz s pejoratívnym zafarbením (porov. citovaný slovník, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Príslovka polopatisticky je odvodená od zloženého prídavného mena polopatistický, ktoré vzniklo z  predložkového spojenia po lopate z frazeologického spojenia povedať po lopate, t. j. povedať priamo, bez okolkov, veľmi jasne, zrozumiteľne. Podobne vznikli zložené prídavné mená prihraničný (z predložkového spojenia pri hranici, napr. prihraničné obce), cezhraničný (zo spojenia cez hranicu, napr. cezhraničná spolupráca), cezročný (zo spojenia cez rok, napr. cezročné obdobie), povolebný (zo spojenia po voľbách, napr. povolebné rokovania), ponovembrový (zo spojenia po novembri /1989/, napr. ponovembrový vývoj) a pod.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu polopatisticky