Otázka:

Zaujíma ma, podľa akého vzoru sa skloňujú mužské priezviská s písmenom "o" na konci, resp. aký je správny tvar v genitíve? Napr. Hečko - či je správne "od Hečka" alebo "od Hečku", alebo oboje.

Heslá:

Hečko

Odpoveď:

V minulosti sa domáce priezviská zakončené na -o skloňovali podľa vzoru hrdina, napr. Krasko – Krasku, Botto – Bottu (preto sa v staršej literatúre môžeme stretnúť s uvedenými tvarmi), no ostatné pomenovania osôb mužského rodu zakončené na -o (všeobecné podstatné mená, rodné mená a nedomáce priezviská), napr. dedo, ujo, Jano, Fero, Makarenko, Picasso, sa skloňovali podľa vzoru chlap a v genitíve a akuzatíve singuláru mali pádovú príponu -a – deda, uja, Jana, Fera, Makarenka, Picassa. V Morfológii slovenského jazyka (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966) sa pri priezviskách Slovákov pripúšťalo už dvojaké skloňovanie – podľa vzoru chlap aj podľa vzoru hrdina (dvojtvary), napr. Lenčo – Lenča/Lenču, Šebo – Šeba/Šebu, pričom na prvom mieste sa uvádzali tvary podľa vzoru chlap. Časom sa skloňovanie domácich mužských priezvisk zakončených na -o začalo vyrovnávať so skloňovaním ostatných pomenovaní osôb zakončených na -o a v súčasnosti sa odporúča skloňovať tieto priezviská podľa vzoru chlap,  t. j. Vančo – Vanča, Iľko – Iľka, Šramko – Šramka, Mikloško – Mikloška, Hečko – Hečka.    

 


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hečko