Otázka:

O veciach, ktoré sa dejú samostatne, oddelene, hovoríme, že sa dejú nezávisle na sebe alebo nezávisle od seba?

Heslá:

závisieť

Odpoveď:

Sloveso závisieť, ako aj prídavné meno závislý, príslovka závisle a podstatné meno závislosť, ktoré sú od slovesa závisieť odvodené, sa viažu s predložkou od (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003; obe kodifikačné príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk). To znamená, že aj záporová slovesná podoba nezávisieť a jej odvodeniny sa viažu s predložkou od.


Otázka z 17. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu závisieť