Otázka:

Mám problémy s písaním názvov ulíc v meste: Ul. Jarková - Ul. jarková, Ul. Ružová - Ul. ružová, Ul. Mieru - Ul. mieru, Ul. Pod Švabľovkou - ul. Pod Švabľovkou?

Heslá:

ulica Pod Švabľovkou

Odpoveď:

O pravopise názvov ulíc sa podrobne dočítate v elektronickej poradni po zadaní slova ulica (odporúčame najmä príspevky Hlavná ulica, Púpavová ulica).

Iným typom sú názvy ulíc, v ktorých druhové označenie ulica stojace pred vlastným pomenovaním nie je súčasťou vlastného mena, a preto sa píše s malým začiatočným písmenom (názvom ulice je zvyčajne predložkové spojenie), napr. ulica Pri starom mýte, ulica Na bôriku, ulica Na paši, ulica Pri Habánskom mlyne, ulica Na Slavíne, ulica Pod Kalváriou (ulice sa volajú Pri starom mýte, Na bôriku, Na paši, Pri Habánskom mlyne, Na Slavíne, Pod Kalváriou). Ak sa jedna z ulíc v Sabinove nazýva Pod Švabľovkou, potom slovo ulica tu funguje iba ako druhové označenie, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom – ulica Pod Švabľovkou.

O názvoch ulíc sa podrobne dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v VIII. kapitole Písanie veľkých písmen, v podkapitole 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu, v 7. bode Názvy ľudských sídel, ich častí a verejných priestranstiev na s. 63. Textová časť tejto príručky je sprístupnená na http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 17. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ulica Pod Švabľovkou