Otázka:

Ako sa majú písať názvy ulíc a námestí?

Heslá:

ulica

Odpoveď:

Otázke písania názvov ľudských sídel, ich častí a verejných priestranstiev je venovaná časť kapitoly v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) Písanie veľkých písmen – 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu, bod 6 (pozri s. 64 v tlačenej verzii, resp. s. 33 v elektronickej verzii Pravidiel slovenského pravopisu na http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). 

V názvoch ulíc so zhodným prívlastkom sa uvádza prívlastok pred podstatným menom ulica, napríklad Pekná ulica, Púpavová ulica aj Slovanská ulica.

Pri písaní názvov ulíc s nezhodným genitívnym prívlastkom sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu považuje za vlastné meno celé spojenie, čo znamená, že slová ako ulica, nábrežie, aleja, námestie na začiatku názvu verejných priestranstiev sa píšu s veľkým začiatočným písmenom (za ním nasleduje vlastné meno alebo iné podstatné meno v genitíve, t. j. v 2. páde), napríklad Ulica Ľ. Štúra, Ulica kniežaťa Pribinu, Ulica osloboditeľov, Námestie slobody, Námestie mieru, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu, Sad Janka Kráľa a pod.


Otázka z 15. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 14 odpovedí k heslu ulica