Otázka:

Sú pomenovania manželského páru Novákoví, Kučeroví či Pajoroví spisovné?

Heslá:

Novákoví, Kučeroví, Pajoroví, Novotný, manželia, Novák, Kučera, Pajor

Odpoveď:

Súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa v spisovnej slovenčine tvorí pridaním prípony -ovci, napr. Novák – Novákovci, Kučera – Kučerovci, Pajor – Pajorovci (podoby Novákoví, Kučeroví, Pajoroví nie sú správne). V spojení so slovom manželia je správna podoba manželia Novákovci, manželia Kučerovci, manželia Pajorovci. Pri priezviskách, ktoré majú tvar prídavného mena, napr. Novotný,  Dvorský, Šťastný, je v spojení so slovom manželia náležitá podoba priezviska v množnom čísle – manželia Novotní, Dvorskí, Šťastní (nemožno vylúčiť ani podobu s pridaním prípony -ovci – manželia Novotnovci, ktorá je však pri takomto type priezvisk zriedkavejšia). 


Otázka z 16. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Novákoví