Otázka:

Ako sa správne píšu skratky, respektíve akronymá? Je správne s NÚCEM-om alebo s NÚCEM?

Heslá:

do Slovnaftu, v Tanape

Odpoveď:

 Pri používaní skratkových slov písaných verzálami, ktoré sa vyslovujú ako jedno slovo (zložky sa nehláskujú), v nepriamych pádoch sa k základnej podobe pomocou spojovníka pripájajú príslušné pádové prípony, napr. do TANAP-u, v SĽUK-u. Niektoré, zväčša frekventované názvy, ktoré pôvodne vznikli ako skratkové slová, časom sa začnú používať v podobe bežných vlastných mien a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom iba na začiatku slova, napr. do Slovnaftu, v Tanape.

 V prípade skratkového slova NÚCEM utvoreného z názvu Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania možno v texte v nepriamych pádoch používať spôsob zápisu pomocou spojovníka a pádovej prípony – spolupráca s NÚCEM-om, pričom výslovnosť je [núcemom]. Nemožno však vylúčiť používanie skratky v základnom tvare – spolupráca s NÚCEM, no v takom prípade sa predpokladá prečítanie plného významu, teda spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (na webovej stránke menovanej inštitúcie sa používajú obidva spôsoby zápisu).

 


Otázka z 29. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do Slovnaftu