Otázka:

Môžem používať spojenie vinárska turistika, alebo jediné správne spojenie je vínna turistika?

Heslá:

vínny

Odpoveď:

Prídavné meno vínny je utvorené od podstatného mena víno a jeho základný význam je „vínový, súvisiaci s vínom, slúžiaci na víno“, napr. vínny sud, vínne kvasinky.

Prídavné meno vinársky súvisí s názvom odboru zaoberajúceho sa spracúvaním hrozna na víno vinárstvo a jeho význam je „súvisiaci s vinárstvom, s vinármi“, napr. vinárska tradícia, vinárska škola, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky. Turistiku zameranú na návštevu vinárskych oblastí a ochutnávku vína možno nazvať vinárska turistika aj vínna turistika. Z jazykového hľadiska sú obe spojenia správne. Pri pohľade do databázy Slovenského národného korpusu sa ukazuje, že prídavné meno vinársky sa používa častejšie v spojení vinárska oblasť, ale v súvislosti s turistikou spojenou s ochutnávkou vína sa častejšie používa prídavné meno vínny – vínna cesta aj vínna turistika (v češtine sa naopak uprednostňuje spojenie vinařská turistika).


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu vínny