Otázka:

Je správna veta "Počítač je tu pre teba, nie ty pre neho" alebo tam musí byť preň?

Heslá:

on, pre neho, preňho

Odpoveď:

Zámeno on má popri dlhých tvaroch jeho, neho, jemu, nemu aj krátke tvary ho, mu a v genitíve a v akuzatíve jednotného čísla aj takzvané skrátené (stiahnuté) tvary -ňho, -ň, ktoré sa nepoužívajú samostatne, ale iba v spojení s predložkami (zaňho, zaň, doňho, doň, poňho, poň, oňho, oň, preňho, preň a pod.).Používanie skrátených tvarov -ňho, -ň v mužskom rode závisí od životnosti. V Morfológii slovenského jazyka, ktorú nájdete aj v elektronickej verzii na našej stránke www.juls.savba.sk, sa na s. 243 uvádza, že v mužskom rode pri osobách sa používajú všetky tri tvary zámena on, a to na neho, naňho naň, i keď typ naň sa používa zriedkavejšie. To platí aj pre stiahnuté tvary zaň, poň, doň, oň, preň. V mužskom rode pri zvieracích podstatných menách a pri neživotných podstatných menách sa používa iba najkratší stiahnutý tvar naň (zaň, poň, doň, oň, preň). Veta o počítači má znieť takto: Počítač je tu pre teba, nie ty preň.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu on