Otázka:

Klameme niekoho alebo niekomu?

Heslá:

klamať

Odpoveď:

Slovo klamať má v slovenčine viacero významov, o čom sa môžete presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorého elektronickú verziu nájdete na stránke Jazykovednej poradne Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk (cez Pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky). Jeden z významov slova klamať je „vedome hovoriť nepravdu, luhať, cigániť“. V tomto význame sa používa aj väzba klamať niekomu, napríklad, drzo mi klamal do očí, alebo napokon sa museli priznať, že nám klamali, keď tvrdili, že sa s ňou v ten večer nestretli. V súvislosti s významom „vyvolávať nesprávnu predstavu, mýliť, zavádzať“ a „podvádzať“ sa používa väzba klamať niekoho/niečo, napr. myslel som, že ma klamú zmysly alebo dva roky ju klamal s kolegyňou.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu klamať