Otázka:

Aký je rozdiel medzi pojmom originál dokumentu a rovnopis?

Heslá:

rovnopis, originál

Odpoveď:

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk) rovnopis je„jedna z 2 alebo viacerých rovnako znejúcich listín“ a slovo originál je „pôvodné znenie nejakého textu, spisu, prvopis“. Domnievame sa, že podľa uvedených definícií ide o dve rôzne hľadiská hodnotenia nejakého dokumentu, prvé z hľadiska znenia textu, druhé z hľadiska kopírovania. S otázkou presného vysvetlenia významového rozdielu označení rovnopis a originál, ako aj ich fungovaniav praxi Vám odporúčame obrátiť sa na právnikov.

 


Otázka z 22. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rovnopis