Otázka:

V učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník sa uvádza, že pomnožné podstatné mená stredného rodu skloňujeme podľa vzorov mesto a srdce. Pri vzore mesto uvádzajú ako príklad slovo vráta a pri vzore srdce slovo pľúca. Prosím o vyjadrenie, prečo slovo pľúca, ktoré sa skloňuje ako slovo vráta, je priradené k vzoru srdce.

Heslá:

pľúca, pľúcam, pľúcach, vráta, líce, dláto, lícam, dlátam, lícach, dlátach

Odpoveď:

Pomnožné podstatné meno stredného rodu pľúca má v datíve a lokáli tvary pľúcam, pľúcach so skrátenými pádovými príponami -am, -ach v dôsledku dodržania pravidla o rytmickom krátení.

Pomnožné podstatné meno stredného rodu vráta má v datíve a lokáli rovnaké pádové prípony ako slovo pľúca – -am, -ach – vrátam, vrátach a tiež sa pri ňom dodržiava pravidlo o rytmickom krátení.

Aj keď pomnožné podstatné mená stredného rodu pľúca vráta majú rovnaké pádové prípony, neznamená to, že sa zaraďujú do rovnakých skloňovacích vzorov (napríklad aj podstatné mená stredného rodu líce dláto majú v datíve a lokáli množného čísla rovnaké pádové prípony – lícam, dlátam, lícach, dlátach – nepatria však do rovnakých vzorov, no v tomto prípade si možno príslušnosť ku skloňovaciemu vzoru odvodiť zo zakončenia v základnom tvare). Pri zaraďovaní pomnožných podstatných mien do vzorov nemožno vychádzať z toho, aké majú pádové prípony v jednotlivých pádoch, pretože tie môžu byť odlišné od vzorov. Vychádza sa zo zakončenia slovného základu. Keďže pri slovách pľúca vráta je rozdiel v mäkkosti poslednej spoluhlásky v základe (slovo pľúca má pred príponou nominatívu -a mäkkú spoluhlásku c, kým slovo vráta má pred príponou nominatívu -a tvrdú spoluhlásku t), slovo pľúca sa zaraďuje do vzoru srdce a slovo vráta do vzoru mesto.

Podobná situácia je napríklad aj pri pomnožných podstatných menách ženského rodu, napr. Látky Zlievce (názvy slovenských obcí). V datíve a lokáli majú oba názvy rovnaké pádové prípony – k Látkam, k Zlievcam, v Látkach, v Zlievcach –, no vzhľadom na zakončenie základu sa zaraďujú do rozličných vzorov.

 


Otázka z 15. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pľúca