Otázka:

Prosíme o výklad slovného spojenia spojazdnenie rádiostaníc.

Heslá:

spojazdnenie, spojazdniť, pojazdný, sprevádzkovanie, sfunkčnenie

Odpoveď:

 

Predpokladáme, že v spojení spojazdnenie rádiostaníc Motorola a Matra, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, Vám ide o overenie správnosti použitia slovesného podstatného mena spojazdnenie. Pôvodný význam slovesa spojazdniť je „urobiť pojazdným“, sloveso je utvorené z prídavného mena pojazdný vo význame „ktorý sa môže pohybovať“ alebo „schopný jazdy“ a používa sa v spojeniach s predmetmi, ktoré jazdia alebo po ktorých sa jazdí (ktoré sú zjazdné), napr. auto, vlak, cesta, diaľnica, most, tunel. V bežnej jazykovej praxi má však sloveso spojazdniť širšiu spájateľnosť, používa sa aj v spojení s rozličnými prístrojmi vo všeobecnom význame „uviesť do používania“ (dokonca aj s osobami), napr. v tlači sme sa stretli s takýmito vyjadreniami: v dedine treba spojazdniť čistiareň odpadových vôd; nestihli sme spojazdniť kotol; podarilo sa nám spojazdniť novú úrazovú chirurgiu; bufet by chceli spojazdniť už najneskôr do polovice februára; lekári sa mu snažia spojazdniť aspoň základné životné funkcie. Takéto vyjadrenia možno označiť za hovorové, sú teda spisovné, no sú príznačné pre neoficiálnu komunikáciu. Keďže Vaša otázka sa týka oficiálnych materiálov, odporúčame namiesto slova spojazdnenie použiť neutrálny výraz, a to buď viacslovné spojenie uvedenie rádiostaníc Motorola a Matra do prevádzky, alebo jednoslovné označenie sprevádzkovanie, sfunkčnenie rádiostaníc Motorola a Matra.

 


Otázka z 14. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spojazdnenie