Otázka:

Prosím, ktorý variant je správny: "z fontán i sôch" alebo "z fontán i zo sôch"? Je veta "Schyľuje sa na búrku" správna?

Heslá:

viacnásobný vetný člen

Odpoveď:

Vo viacnásobnom vetnom člene nie je potrebnéopakovať predložku, ani keď ide o spojenie s jej vokalizovanou podobou. Správne sú obe slovné spojenia: z fontán i sôch – z fontán i zo sôch.

Sloveso schyľovať sa sa viaže s predložkou k – Schyľuje sa k búrke (porov. výklad slovesa schyľovať sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viacnásobný vetný člen