Otázka:

V legislatíve sa často používa "pribratie znalca" (do konania). Je správne použiť "osoba pribratá ako znalec", alebo "osoba pribraná ako znalec"?

Heslá:

pribrať, pribraný, pribratý, pribratie znalca, osoba pribratá ako znalec

Odpoveď:

 

Pri slovese pribrať sú správne obidva tvary príčastia – pribraný aj pribratý (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Keďže v právnickej terminológii sa ako slovesné podstatné meno utvorené zo slovesa pribrať ustálene používa podoba pribratie, napr. v spojení pribratie znalca (porov. texty zákonov), pri používaní príčastia odporúčame uprednostniť podobu pribratý, napr. osoba pribratá ako znalec (do súdneho konania).


Otázka z 03. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pribrať