Otázka:

Môžem v slovenčine v odbornej práci používať výraz claster/clastrová analýza?

Heslá:

cluster

Odpoveď:

Anglický výraz cluster má už v slovenčine zdomácnenú podobu klaster (v genitíve jednotného čísla klastra v lokáli klastri) a v slovenčine sa používa aj prídavné meno klastrový (porov. Slovník cudzích slov na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk). Podoba claster (clastrový) nezodpovedá ani slovenčine, ani angličtine. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, Vám odporúčame používať v podobe klastrová analýza.


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cluster