Otázka:

Je v slovenčine slovo prímus? Mal by to byť výraz z právnickej terminológie.

Heslá:

prímus

Odpoveď:

V slovenských slovníkoch cudzích slov sa uvádza slovo latinského pôvodu prímus iba ako pomenovanie najlepšieho žiaka v triede. V právnickej terminológii sa používa zriedkavo slovo prímus v súvislosti s donucovacím právom a v súčasnom práve ide zrejme o ustanovenie v zmluve medzi dvoma subjektmi, ktoré jednu či obidve zmluvné strany zaväzuje uzavrieť pri realizácii zmluvy zmluvu s treťou osobou. V tejto súvislosti sa používa spojenie zmluvný prímus alebo častejšie kontraktačná povinnosť. Spojenie kontraktačná povinnosť sa uvádza aj v Slovníku cudzích slov (2005, nájdete ho na stránke http://slovnik.juls.savba.sk) pri prídavnom mene kontraktačný.


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prímus