Otázka:

Aké je pravidlo s používaním predložiek "do" a "na"? Sú správne slovné spojenia "idem do školy, idem na internát, idem na fakultu"?

Heslá:

predložka do

Odpoveď:

Predložka do vo svojom hlavnom význame vyjadruje smerovanie dovnútra niečoho, napr. vojsť do domu, ísť do záhrady, ale aj smerovanie na niečo, najmä pri slovesách označujúcich smer do výšky, napr. stúpať do svahu, škriabať sa do vrchu. Predložka na v spojení s akuzatívom označuje smerovanie na povrch alebo zasahovanie predmetu z hociktorej strany, napr. zavesiť na klinec, cestovať na Kysuce. Správne povieme idem do školy, idem do internátu. V spojení s niektorými slovami sa vo význame smerovania i miesta vnútri, resp. prostredia ustálila predložka na, lebo tu k priestorovému významu pristupuje aj účelový odtienok, resp. inštitucionálny význam. Ide o slová ako ministerstvo, úrad, súd, prokuratúra, sekretariát, univerzita, vysoká škola, gymnázium, pošta, porov. idem na ministerstvo, pracuje na úrade práce, postúpiť na okresný súd, spisy sú na prokuratúre, chodiť na sekretariát, študovať na univerzite (vysokej škole, fakulte, gymnáziu), obrátiť sa na poštu. Takéto použitie predložky na dokladá aj príklad byť učiteľom na vysokej škole uvedený v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) – porov. citovaný slovník, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predložka do
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku