Otázka:

Hovorí sa správne dlhovať alebo dlžiť?

Heslá:

dlžiť, dlhovať, zadlžiť, oddlžiť

Odpoveď:

 

 

Význam „byť dlžný“ v slovenčine vyjadruje sloveso dlhovať, resp. slovné spojenie mať dlh.  Popri slovese dlhovať sa v nespisovnej slovenčine v uvedenom význame používa i sloveso dlžiť. Tento tvar sa môže tlačiť do neutrálnej slovnej zásoby na pozadí predponových slovies zadlžiť, oddlžiť, pričom nemožno vylúčiť ani pôsobenie českého slovesa dlužit. V slovenčine máme sloveso dĺžiť, ktoré súvisí so slovom dĺžka a znamená „robiť dlhším, predlžovať“.

 


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dlžiť