Otázka:

Ako sa tvorí rozkazovací spôsob pre 2 osobu jednotného a množného čísla od slovies vypustiť, spustiť a ostatných slovies na -sť?

Heslá:

imperatív od pustiť

Odpoveď:

Od slovies, ktorých prítomníkový kmeň sa končí na spoluhláskovú skupinu -sť (ako aj iné skupiny spoluhlások – porov. Morfológiu slovenského jazyka, 1966), tvoríme dubletné tvary, t. j. bez prípony -i aj s touto príponou, napr. pustiť: pusť!/pusti! (pusťte!/pustite!), vypustiť: vypusť!/vypusti! (vypusťte!/vypustite!), spustiť: spusť!/spusti! (spusťte!/spustite!), zahustiť: zahusť!/zahusti! (zahusťte!/zahustite!). V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa dvojtvary rozkazovacieho spôsobu pri týchto slovesách signalizujú zakončením s nulovou príponou -sť aj s príponou -i.

O tvorení rozkazovacieho spôsobu sa podrobne dočítate v Morfológii slovenského jazyka (1966) na s. 483 – 485. Táto príručka je sprístupnená na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkaz Pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu imperatív od pustiť