Otázka:

Je správna veta "Nakoľko ste neprišli, vylúčili sme vás"? Nebolo by vhodnejšie použiť slovo "keďže", "pretože"?

Heslá:

nakoľko

Odpoveď:

Podraďovacia spojka nakoľko uvádza príslovkovú vetu zreteľa, napr. Nakoľko sa pamätám, nebol tu nikto. Spojka nakoľko sa často nevhodne používa pri uvádzaní príčinnej vety namiesto spojok pretože, keďže, lebo. Aj vo vete Nakoľko ste neprišli, vylúčili sme vás má byť namiesto spojky nakoľko príčinná spojka pretože alebo keďže: Pretože/Keďže ste neprišli, vylúčili sme vás.

Výklad spojky nakoľko si môžete prečítať v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu nakoľko