Otázka:

Aký význam majú slová dozor, dozorný a dozorovať? Čo znamenajú výrazy regulovať, regulačný?

Heslá:

dozor, dozeranie, dohľad, kontrola, dozorný, regulovať, regulačný

Odpoveď:

Slovo dozor má význam „pozorovanie zaisťujúce dodržiavanie predpisov, spoločenských noriem ap.“ a jeho synonymá sú slová dozeranie, dohľad, kontrola. Sloveso dozorovať sa v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 hodnotí ako právnický termín vo význame „robiť, vykonávať dozor nad zákonnosťou postupu alebo rozhodnutiami súdnych alebo iných orgánov“ a prídavné meno dozorný má význam „vykonávajúci dozor, ktorý je poverený dozorom“. Dozorný orgán je ten, ktorý vykonáva dozor. Sloveso regulovať má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (aj na www.juls.savba.sk) význam „usmerňovať, upravovať“ a prídavné meno regulačný znamená „usmerňovací, upravovací“. Regulačný orgán je ten, ktorý usmerňuje. Slovo dohľad má význam „pozorovanie zaisťujúce dodržiavanie predpisov, príkazov, noriem ap.“ a je synonymné so slovami dozor, kontrola.


Otázka z 21. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 01. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu dozor