Otázka:

Aký význam majú slová dozor, dozorný a dozorovať? Čo znamenajú výrazy regulovať, regulačný?

Heslá:

dozor, dozeranie, dohľad, kontrola, dozorný, regulovať, regulačný

Odpoveď:

Slovo dozor má význam „pozorovanie zaisťujúce dodržiavanie predpisov, spoločenských noriem ap.“ a jeho synonymá sú slová dozeranie, dohľad, kontrola. Sloveso dozorovať sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) hodnotí ako právnický termín vo význame „robiť, vykonávať dozor nad zákonnosťou postupu alebo rozhodnutiami súdnych alebo iných orgánov“ a prídavné meno dozorný má význam „vykonávajúci dozor, ktorý je poverený dozorom“. Dozorný orgán je ten, ktorý vykonáva dozor.

Sloveso regulovať má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam „usmerňovať, upravovať“ a prídavné meno regulačný znamená „usmerňovací, upravovací“. Regulačný orgán je ten, ktorý usmerňuje.

Lexikografické príručky sú dostupné na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 21. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 01. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu dozor