Otázka:

Aký je správny tvar genitívu množného čísla pri slove "vafľa"?

Heslá:

vafľa, vaflí, vafieľ

Odpoveď:

 

Podstatné meno vafľa možno zaradiť do skupiny podstatných mien ženského rodu vzoru ulica zakončených na -ľa s predchádzajúcou spoluhláskou, ktoré majú v genitíve množného čísla tvar s pádovou príponou , napr. datľa – datlí, džungľa – džunglí, rokľa – roklí, mandľa – mandlí, alebo do skupiny rovnako zakončených podstatných mien, pri ktorých je v tomto páde dvojtvar – okrem tvaru s pádovou príponou aj tvar s nulovou príponou a s predĺžením poslednej slabiky –, napr. kachľa – kachieľ/kachlí, husle – husieľ/huslí, šabľa – šabieľ/šablí, mašľa – mašieľ/mašlí, žemľa – žemieľ/žemlí. Rovnako aj pri slove vafľa sa v genitíve množného čísla v praxi používajú obidva tvary vaflí aj vafieľ, no so zreteľom na oveľa väčší výskyt tvaru vaflí možno tento tvar použiť aj v názve pripravovanej kuchárskej knihy.

 


Otázka z 20. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vafľa