Otázka:

Je správne slovné spojenie asfaltový alebo asfaltovaný?

Heslá:

asfaltový, asfaltovaný, asfalt, asfaltovať

Odpoveď:

 

Prídavné mená asfaltový asfaltovaný sú obe správne a v niektorých spojeniach možno použiť obidve. Prídavné meno asfaltový je utvorené z podstatného mena asfalt a jeho význam si možno overiť vo výkladových slovníkoch, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk. Podoba asfaltovaný je novšia, má pôvod v slovese asfaltovať (v príčastí asfaltovaný) a uvádza sa iba v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ) z r. 2006 ako stavebnícky termín vo význame „napustený asfaltom a určený na izoláciu“, napr. asfaltovaný papier, asfaltovaná lepenka, asfaltované izolačné materiály. V spojení so slovom šindle odporúčame uprednostniť prídavné meno asfaltovaný, lebo ide o šindle napustené asfaltom, nie o šindle z asfaltu. Pás môže byť aj asfaltový, ak je vyrobený z asfaltu, aj asfaltovaný, ak ide o pás z nejakého materiálu napusteného asfaltom.

 


Otázka z 18. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu asfaltový