Otázka:

Ako sa tvoria pomenovania členov folklórnych súborov a aké by bolo hypotetické pomenovanie folklórneho súboru Abstinent a jeho členov?

Heslá:

Železničiar, člen súboru Železničiar, Abstinentár

Odpoveď:

 

Ako uvádzate vo svojom e-maile, pomenovania členov folklórnych súborov sa v slovenčine tvoria pomocou prípony -ár, resp. -iar, napr. Lúčnica – lúčničiar, Sľuk – sľukár, Gymnik – gymnikár. Tak možno predpokladať, že analogicky by pomenovanie člena utvorené od názvu súboru Abstinent malo podobu abstinentár. Keďže názov súboru Železničiar už obsahuje príponu -iar, pri tvorení názvu člena sa prípona nezdvojuje (na podobu železničiarar sme doklady na internete ani v Slovenskom národnom korpuse nenašli) a pomenovanie má rovnakú podobu ako názov súboru, ale píše sa s malým začiatočným písmenom, teda železničiar. Domnievame sa však, že pri tomto názve súboru sa uprednostňuje opisný spôsob vyjadrenia člen súboru Železničiar.

 


Otázka z 15. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Železničiar